دانلود کاتالوگ فنی
پروفیل های بازسازی

قاب بازسازی

 

این پروفیل به منظور بازسازی خانه های ساخته شده و تعویض پنجره های قدیمی آن با پنجره های دوجداره مورد استفاده قرار می گیرد. این پروفیل کلیه شرایط عایق آب و هوا را برای ساختمان به همراه دارد و کمک می کند که نیازی به خارج نمودن قاب پنجره های قبلی و تخریب دیوار نباشد و پنجره قدیمی کاملا پوشیده شود.

 

 


گیره قاب بازسازی

 

این پروفیل برای پوشش نمای بیرونی قاب پنجره های قدیمی در هنگام استفاده از پروفیل قاب بازسازی به کار می رود. ضمنا این پروفیل کلیه شرایط عایق آب و هوا را دارا می باشد.