دانلود کاتالوگ فنی
شرایط ایجاد کد مشتری

شرایط ایجاد كد مشتری برای شرکت صنایع عایق پلاست (وین کلاس)

1- پر كردن فرم اطلاعات مشتریان
2- ارسال كلیه مدارک شناسایی و ثبتی شركت
3- بررسی مدارک ارسالی در كمیته ی پذیرش